Recent Submissions

 • Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn 

  Nguyễn, Ngọc Nông (chủ biên); Lương, Văn Hinh; Đặng, Văn Minh; Nguyễn, Thị Bích Hiệp (Nông nghiệp Hà Nội, 2004)
  Đề cập đến những luận điểm, đặc trưng cơ bản về nông thôn và phát triển nông thôn, ý nghĩa, tầm quan trọng của quy hoạch phát triển nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước các nguyên lý, mục đích, ...
 • Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn 

  Nguyễn, Văn Phước (Xây dựng, 2010)
  Trình bày các khái niệm về chất thải rắn đô thị và công nghiệp; thành phần, tính chất cơ bản của chất thải rắn đô thị. Giới thiệu hệ thống thu gom, trung chuyển, vận chuyển chất thải rắn và các phương phương pháp xử lý ...
 • Thoát nước. Tập 1: Mạng lưới thoát nước 

  Hoàng, Văn Huệ (chủ biên) (Khoa học và Kỹ thuật, 2001)
  Khái niệm chung về thoát nước. Mạng lưới và công trình trên mạng lưới thoát nước. Kỹ thuật xây dựng, quản lý kỹ thuật và vận hành mạng lưới thoát nước.
 • Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp 

  Phạm, Ngọc Đăng (Xây dựng, 2011)
  Những vấn đề môi trường của phát triển đô thị và khu công nghiệp; các văn bản luật pháp quản lí và các tiêu chuẩn môi trường; các phương cách quản lí môi trường đô thị và khu công nghiệp, quản lí các thành phần môi trường ...
 • Sinh thái học và môi trường 

  Nguyễn, Thị Kim Thái; Lê, Thị Hiền Thảo (Xây dựng, 2011)
  Cung cấp những kiến thức cơ bản về sinh thái học; Các ứng dụng của sinh thái học trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường; Các nguyên nhân và bản chất của ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, ô nhiễm nhiệt cũng như các ảnh ...

View more