Now showing items 1-20 of 45

  • Bài giảng - Luật lao động Việt Nam 

   Nguyễn, Thị Hà ([K.nxb.], 2013)
  • Bài giảng - Pháp luật đại cương 

   Lê, Minh Toàn ([K.nxb.], 2013)
  • Các Mác và Ph.Ăng-Ghen toàn tập. Tập 20 

   Mác, C.; Ăng-Ghen, Ph. (Chính trị Quốc gia - Sự thật, 1995)
  • Các Mác và Ph.Ăng-Ghen toàn tập. Tập 21 

   Mác, C.; Ăng-Ghen, Ph. (Chính trị Quốc gia - Sự thật, 1995)
  • Các Mác và Ph.Ăng-Ghen toàn tập. Tập 23 

   Mác, C.; Ăng-Ghen, Ph. (Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2002)
  • Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : dành cho bậc đại học - không chuyên lý luận chính trị 

   Hoàng, Chí Bảo (chủ biên) ([K.nxb.], 2019)
   Trình bày các vấn đề về chủ nghĩa xã hội khoa học gồm: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội ...
  • Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : dùng cho các trường đại học, cao đẳng 

   Đỗ, Nguyên Phương (chủ biên); Nguyễn, Viết Thông (chủ biên) ([K.nxb.], [K.xđ.])
   Trình bày các vấn đề về chủ nghĩa xã hội khoa học: đối tượng, lịch sử hình thành, phát triển, cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội với vấn đề dân tộc...
  • Giáo trình kỹ năng thi hành án dân sự (phần chung) 

   Lê, Thu Hà (chủ biên) (Tư pháp, 2012)
   Giới thiệu về hệ thống cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan quản lý thi hành án dân sự; về nhiệm vụ, quyền hạn của chấp hành viên; mối quan hệ giữa cơ quan thi hành án và chấp hành viên với cá nhân, tổ chức hữu quan; về ...
  • Giáo trình lí luận chung về nhà nước và pháp luật 

   Nguyễn, Minh Đoan (chủ biên); Nguyễn, Văn Năm (chủ biên) (Tư pháp, 2019)
   Trình bày lí luận về nhà nước và pháp luật; khái niệm cơ bản về nguồn gốc, bản chất, chức năng nhà nước, bộ máy nhà nước, hình thức nhà nước, nhà nước trong hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền, nhà nước và cá nhân...; ...
  • Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập 1 

   Nguyễn, Ngọc Điện (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, [K.xđ.])
   Trình bày khái niệm và các nguyên tắc chung của pháp luật dân sự. Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật dân sự Việt Nam. Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch, đại diện, thời hạn và thời hiệu, tài sản
  • Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập I 

   Đinh, Văn Thanh (chủ biên); Nguyễn, Minh Tuấn (chủ biên) (Công an nhân dân, 2018)
   Giới thiệu những vấn đề chung về Luật Dân sự Việt Nam. Tìm hiểu về quan hệ giữa cá nhân, pháp nhân với chủ thế của quan hệ pháp luật dân sự; cùng một số vấn đề về giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu, quyền sở ...
  • Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập I 

   Đinh, Văn Thanh (chủ biên); Nguyễn, Minh Tuấn (chủ biên) (Công an nhân dân, 2019)
  • Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập II 

   Đinh, Văn Thanh (chủ biên); Nguyễn, Minh Tuấn (chủ biên) (Công an nhân dân, 2018)
   Giới thiệu quy định trong luật dân sự về các hợp đồng dân sự thông dụng, nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự, quyền thừa kế. Qui định về chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Quan hệ ...
  • Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập II 

   Đinh, Văn Thanh (chủ biên); Nguyễn, Minh Tuấn (chủ biên) (Công an nhân dân, 2019)
  • Giáo trình luật hành chính Việt Nam 

   Trần, Minh Hương (chủ biên) (Công an nhân dân, 2008)
   Giới thiệu môn học luật hành chính, quy phạm pháp luật hành chính và quan hệ pháp luật hành chính. Các nguyên tắc cơ bản trong quản lí hành chính nhà nước, hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước. Thủ tục và ...
  • Giáo trình luật hành chính Việt Nam 

   Trần, Minh Hương (chủ biên) (Công an nhân dân, 2020)
   Tìm hiểu về luật hành chính và quản lí nhà nước; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; hình thức và phương pháp quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; ...
  • Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam 

   Vũ, Trọng Lâm (chủ biên); Nguyễn, Văn Động; Đinh, Ngọc Thắng; Bùi, Giang Hưng; Đinh, Văn Liêm (Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020)
   Khái quát về lịch sử lập hiến trên thế giới và ở Việt Nam; nhận thức chung về Luật Hiến pháp Việt Nam; chế độ chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chính sách nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, quốc phòng, an ...
  • Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam 

   Nguyễn, Đăng Dung (chủ biên); Đặng, Minh Tuấn (chủ biên); Vũ, Công Giao (chủ biên) (Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018)
   Những vấn đề cơ bản về luật hiến pháp. Sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam. Phân tích các định chế cơ bản của luật hiến pháp bao gồm: chế độ chính trị, chính sách kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, ...
  • Giáo trình luật lao động 

   Trần, Hoàng Hải (chủ biên) (Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam, 2014)
   Cung cấp những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản, cần thiết cho sinh viên bậc đại học, giúp người học có đủ kiến thức về pháp luật lao động để lý giải các vấn đề lý luận và vận dụng được các quy định pháp luật vào thực tiễn. ...
  • Giáo trình luật lao động Việt Nam 

   Lưu, Bình Nhưỡng (chủ biên); Đỗ, Ngân Bình; Nguyễn, Hữu Chí (Công an nhân dân, 2018)
   Giới thiệu khái quát chung về luật lao động Việt Nam và những vấn đề liên quan đến lao động như: công đoàn, hợp đồng, thoả ước lao động tập thể, các điều kiện lao động, kỷ luật, tranh chấp lao động và đình công, quản lý ...