Recent Submissions

 • Chiến tranh tiền tệ: Sự thống trị của Quyền lực tài chính 

  Song, Hongbing (NXB Lao động, 2022)
  Trong ấn bản lần thứ nhất của cuốn sách này, tác giả đưa ra ba dự đoán quan trọng. Thứ nhất, kinh tế Âu Mỹ sẽ rơi vào tình cảnh tiêu điều trường kỳ (chí ít là 10 năm), cho dù có nới lỏng chính sách về tiền tệ, hay kích ...
 • Trí tuệ Tài chính 

  Karen, Barman; Joe, Knight; John, Case (NXB Lao động xã hội, 2014)
  Trí tuệ tài chính gồm 5 phần giúp bạn đọc có được: Thông hiểu kiến thức cơ bản về tài chính: Bất kỳ ngành nghề nào, không riêng gì lĩnh vực tài chính đều yêu cầu những kiến thức cơ bản, chúng là nền tảng để giúp bạn ...
 • Bài tập và bài giải kế toán thương mại, dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu 

  Phan, Đức Dũng (Thống kê, 2009)
  Trình bày những kiến thức chuyên ngành kế toán và các bài tập ứng dụng: kế toán vốn bằng tiền, các khoản thu, các khoản ứng trước; kế toán hàng tồn kho, tài sản cố định, chênh lệch tỷ giá, các khoản phải trả, kế toán toán ...
 • Bài tập kiểm toán 

  Trần, Thị Giang Tân (Chủ biên) (Lao động - Xã hội, 2010)
  Giới thiệu các kiến thức mang tính nguyên lý của hoạt động kiểm toán, với trọng tâm là kiểm toán độc lập. Trình bày về kiểm toán các khoản mục trên báo cáo tài chính và các hoạt động kiểm toán chuyên biệt.
 • Nhập môn tài chính tiền tệ 

  Sử, Đình Thành (Đồng chủ biên); Vũ, Thị Minh Hằng (Đồng chủ biên) (Lao động - Xã hội, 2008)
  Khái quát hoá một cách có hệ thống cơ sở lý luận về phạm trù tài chính - tiền tệ trong nền kinh tế thị trường: tiền tệ, tín dụng, lãi suất, cung cầu tiền tệ, lạm phát, tài chính công...

View more