Recent Submissions

 • Niên giám thống kê Việt Nam 2020 = Statistical yearbook of Vietnam 2020 

  Tổng cục Thống kê (Thống kê, 2021)
  Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. ...
 • Niên giám thống kê Việt Nam 2021 = Statistical yearbook of Vietnam 2021 

  Tổng cục Thống kê (Thống kê, 2021)
  Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hằng năm, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội của cả nước, các vùng kinh tế – xã hội và địa phương. ...
 • Niên giám thống kê Việt Nam 2019 = Statistical yearbook of Vietnam 2019 

  Tổng cục Thống kê (Thống kê, 2020)
  Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. ...
 • Từ điển đối chiếu thuật ngữ ngôn ngữ học Việt - Anh, Anh - Việt 

  Nguyễn, Thiện Giáp (chủ biên); Lâm, Thị Hòa Bình; Võ, Thị Minh Hà (Khoa học xã hội, 2018)
  Cuốn sách này gồm khoảng gần 7000 thuật ngữ tiếng Anh và cũng gần như chừng ấy thuật ngữ tiếng Việt, có thể được coi như là sự khai triển của bản Dự thảo thuật ngữ ngôn ngữ học. Ngoài 2 phần chính là: Phần Anh - Việt và ...
 • Niên giám thống kê Việt Nam 2018 = Statistical yearbook of Vietnam 2018 

  Tổng cục Thống kê (Thống kê, 2019)
  Niên giám Thống kê năm 2018 bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương năm 2018 và số liệu thống kê chủ yếu của các nước ...

View more