Recent Submissions

 • Microsoft Visio 2016 step by step 

  Helmers, Scott A. (Microsoft Press, 2015)
  This is learning made easy. Get more done quickly with Visio 2016. Jump in wherever you need answers--brisk lessons and colorful screenshots show you exactly what to do, step by step.
 • Statistical methods for the social sciences 

  Agresti, Alan (Pearson, 2018)
 • Statistics for the social sciences : a general linear model approach 

  Warne, Russell T. (Cambridge University Press, 2018)
  Written by a quantitative psychologist, this textbook explains complex statistics in accessible language to undergraduates in all branches of the social sciences. Built around the central framework of the General Linear ...
 • Điều chỉnh cơ cấu kinh tế Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa 

  Vũ, Văn Hà (chủ biên) (Khoa học xã hội, 2003)
  Làm rõ xu hướng điều chỉnh cơ cấu kinh tế Nhật Bản hiện nay cùng những yếu tố chi phối quá trình này. Từ đó đưa ra những dự báo và đánh giá tác động của chính sự điều chỉnh kinh tế Nhật Bản tới Việt Nam
 • Kinh nghiệm cải cách kinh tế của Nhật Bản 

  Juro, Teranishi (chủ biên); Yutaka, Kosai (chủ biên) (Khoa học xã hội, 1995)
  Chính sách ổn định (kiểm soát giá cả, ổn định lạm phát), cải cách kinh tế sau chiến tranh, vai trò của chính phủ trong quá trình tăng trưởng sau chiến tranh của Nhật Bản

View more