Now showing items 1-1 of 1

    • Ứng dụng bản đồ tư duy trong học tập 

      [1980 BOOKS] (Thế giới ; 1980 Books, 2018)
      Giới thiệu tổng quan và phương pháp chung thiết lập bản đồ tư duy. Hướng dẫn chi tiết, cụ thể để ứng dụng bản đồ tư duy trong thi cử, học tập. Cung cấp những phương án tiếp cận, sử dụng, tối ưu hoá bản đồ tư duy theo sở ...