Nguồn tài nguyên điện tử này chỉ sử dụng cho nội bộ. Người sử dụng được trường Đại học Hoa Sen ủy quyền bao gồm Giảng viên, Nhân viên và Sinh viên, được phép truy cập nguồn tài nguyên cho các hoạt động học tập và nghiên cứu. Nguồn tài nguyên này không được phép phân phối hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Bất kỳ vi phạm nào sẽ bị xử phạt bằng việc khóa tài khoản sử dụng và ngưng cung cấp các dịch vụ của Thư viện.

Hướng dẫn sử dụng

Quy định sử dụng