Recent Submissions

 • Giáo trình hóa lí. Tập 1: Cơ sở nhiệt động lực học 

  Nguyễn, Đình Huề (Giáo dục, 2000)
  Trình bày nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học, nhiệt hoá học và áp dụng nguyên lí thứ nhất vào quá trình hoá học. Tìm hiểu nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học, sự kết hợp giữa nguyên lí thứ nhất và thứ hai của ...
 • Vi sinh vật học 

  Nguyễn, Lân Dũng (chủ biên); Nguyễn, Đình Quyến; Phạm, Văn Ty (Giáo dục, 2007)
 • Bài tập hóa học đại cương. Tập 1 

  Nguyễn, Đức Chung (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2010)
 • Giáo trình sinh học phân tử 

  Nguyễn, Hoàng Lộc (chủ biên); Trần, Thị Lệ; Hà, Thị Minh Thi (Đại học Huế, 2007)
  Sinh học phân tử là khoa học nghiên cứu các hiện tượng sống ở mức độ phân tử. Phạm vi nghiên cứu của môn học này có phần trùng lặp với một số môn học khác trong sinh học đặc biệt là di truyền học và hóa sinh học. Sinh ...
 • Vi sinh vật học 

  Nguyễn, Lân Dũng (chủ biên); Nguyễn, Đình Quyến; Phạm, Văn Ty (Giáo dục, 2000)
  Nội dung chính bao gồm các nội dung sau: Đặc điểm, vị trí, vai trò, lịch sử phát triển của vi sinh vật. Hình thái, cấu tạo tế bào các vi sinh vật nhân nguyên thuỷ và nhân thật. Dinh dưỡng của vi sinh vật. Trao đổi chất và ...

View more