Now showing items 1-20 of 89

  • An ninh về môi trường ở Việt Nam hiện nay 

   Trần, Thị Thúy Hà (2017)
   An ninh về môi trường là một bộ phận cấu thành của an ninh quốc gia. An ninh về môi trường có mối liên hệ mật thiết với sự phát triển bền vững. Môi trường ở nước ta đang bị đe dọa nghiêm trọng, điều đó có thể làm suy yếu ...
  • Ẩm thực Việt Nam và thế giới 

   Nguyễn, Thị Diệu Thảo (Phụ nữ, [2015])
  • Bài giảng - Luật lao động Việt Nam 

   Nguyễn, Thị Hà ([K.nxb.], 2013)
  • Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2018 

   Bộ Công thương (Công thương, 2019)
  • Cảm nhận của khách hàng về giá trị thương hiệu Cisco tại Việt Nam 

   Nguyễn, Thị Thu Thủy (Trường Đại học Hoa Sen, 2021)
   Nghiên cứu này sử dụng lý thuyết giá trị thương hiệu để đo lường cảm nhận của khách hàng về giá trị thương hiệu Cisco tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng phân tích tác động các đặc điểm của khách hàng, phân khúc thị ...
  • Chìa khóa thành công : cẩm nang văn hóa giao tiếp ứng xử cho các doanh nghiệp Việt Nam 

   Nhiều tác giả (Lao động - Xã hội; Công ty Sách Alpha; Công ty CP Truyền thông Hoàng Gia, 2010)
   Với những tình huống sinh động, tiêu biểu, những giải pháp thông minh và linh hoạt, những bí quyết thể hiện năng lực bản thân, các phương thức đối đầu và xử lý tình huống…Chìa khóa Thành công chính là con đường ngắn và hữu ...
  • Cơ sở văn hóa Việt Nam 

   Trần, Quốc Vượng (chủ biên); Tô, Ngọc Thanh; Nguyễn, Chí Bền (Giáo dục Việt Nam, 2011)
   Trình bày các khái niệm cơ bản về văn hoá - văn hoá học, cũng như cấu trúc, thiết kế, chức năng của nền văn hoá. Diễn trình lịch sử văn hoá Việt Nam từ thời tiền sử cho đến thời nay, cùng với các không gian văn hoá Vùng ...
  • Cơ sở văn hóa Việt Nam 

   Trần, Ngọc Thêm (Giáo dục, 1999)
   Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản cần thiết cho việc hiểu một nền văn hóa, giúp họ nắm được các đặc trưng cơ bản cùng các quy luật hình thành và phát triển của văn hóa Việt Nam. Với một số bổ sung và điều chỉnh, ...
  • Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và những vấn đề môi trường 

   Bùi, Hữu Đạo; Đặng, Xuân Hoan; Nguyễn, Minh Phương; Nguyễn, Khánh Quyền (Công thương, 2010)
   Nêu những vấn đề cơ bản về môi trường. Hệ thống các quy định và tiêu chuẩn về môi trường. Những vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế
  • Giáo trình kỹ năng thi hành án dân sự (phần chung) 

   Lê, Thu Hà (chủ biên) (Tư pháp, 2012)
   Giới thiệu về hệ thống cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan quản lý thi hành án dân sự; về nhiệm vụ, quyền hạn của chấp hành viên; mối quan hệ giữa cơ quan thi hành án và chấp hành viên với cá nhân, tổ chức hữu quan; về ...
  • Giáo trình lí luận chung về nhà nước và pháp luật 

   Nguyễn, Minh Đoan (chủ biên); Nguyễn, Văn Năm (chủ biên) (Tư pháp, 2019)
   Trình bày lí luận về nhà nước và pháp luật; khái niệm cơ bản về nguồn gốc, bản chất, chức năng nhà nước, bộ máy nhà nước, hình thức nhà nước, nhà nước trong hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền, nhà nước và cá nhân...; ...
  • Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập 1 

   Nguyễn, Ngọc Điện (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, [K.xđ.])
   Trình bày khái niệm và các nguyên tắc chung của pháp luật dân sự. Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật dân sự Việt Nam. Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch, đại diện, thời hạn và thời hiệu, tài sản
  • Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập I 

   Đinh, Văn Thanh (chủ biên); Nguyễn, Minh Tuấn (chủ biên) (Công an nhân dân, 2018)
   Giới thiệu những vấn đề chung về Luật Dân sự Việt Nam. Tìm hiểu về quan hệ giữa cá nhân, pháp nhân với chủ thế của quan hệ pháp luật dân sự; cùng một số vấn đề về giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu, quyền sở ...
  • Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập I 

   Đinh, Văn Thanh (chủ biên); Nguyễn, Minh Tuấn (chủ biên) (Công an nhân dân, 2019)
  • Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập II 

   Đinh, Văn Thanh (chủ biên); Nguyễn, Minh Tuấn (chủ biên) (Công an nhân dân, 2018)
   Giới thiệu quy định trong luật dân sự về các hợp đồng dân sự thông dụng, nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự, quyền thừa kế. Qui định về chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Quan hệ ...
  • Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập II 

   Đinh, Văn Thanh (chủ biên); Nguyễn, Minh Tuấn (chủ biên) (Công an nhân dân, 2019)
  • Giáo trình luật hành chính Việt Nam 

   Trần, Minh Hương (chủ biên) (Công an nhân dân, 2008)
   Giới thiệu môn học luật hành chính, quy phạm pháp luật hành chính và quan hệ pháp luật hành chính. Các nguyên tắc cơ bản trong quản lí hành chính nhà nước, hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước. Thủ tục và ...
  • Giáo trình luật hành chính Việt Nam 

   Trần, Minh Hương (chủ biên) (Công an nhân dân, 2020)
   Tìm hiểu về luật hành chính và quản lí nhà nước; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; hình thức và phương pháp quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; ...
  • Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam 

   Vũ, Trọng Lâm (chủ biên); Nguyễn, Văn Động; Đinh, Ngọc Thắng; Bùi, Giang Hưng; Đinh, Văn Liêm (Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020)
   Khái quát về lịch sử lập hiến trên thế giới và ở Việt Nam; nhận thức chung về Luật Hiến pháp Việt Nam; chế độ chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chính sách nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, quốc phòng, an ...
  • Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam 

   Nguyễn, Đăng Dung (chủ biên); Đặng, Minh Tuấn (chủ biên); Vũ, Công Giao (chủ biên) (Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018)
   Những vấn đề cơ bản về luật hiến pháp. Sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam. Phân tích các định chế cơ bản của luật hiến pháp bao gồm: chế độ chính trị, chính sách kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, ...