Now showing items 1-1 of 1

    • An ninh về môi trường ở Việt Nam hiện nay 

      Trần, Thị Thúy Hà (2017)
      An ninh về môi trường là một bộ phận cấu thành của an ninh quốc gia. An ninh về môi trường có mối liên hệ mật thiết với sự phát triển bền vững. Môi trường ở nước ta đang bị đe dọa nghiêm trọng, điều đó có thể làm suy yếu ...