Now showing items 1-1 of 1

    • Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm đạo đức của nhà giáo 

      Lê, Thị Ngọc Hoa (2018)
      Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao vai trò của các nhà giáo đối với xã hội. Theo Hồ Chí Minh, đội ngũ nhà giáo đóng vai trò quyết định tới sự nghiệp giáo dục bởi họ là những người có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng ...