Now showing items 1-1 of 1

    • OKRs - Nguyên lý và thực tiễn 

      R. Niven, Paul; Lamorte, Ben (NXB Công thương, 2021)
      Mọi thứ bạn cần để áp dụng OKR một cách hiệu quả. OKR căn bản chính là tài liệu hướng dẫn tham khảo chính thức đầu tiên về OKR, một khung tư duy phản biện được thiết kế để giúp các tổ chức tạo ra giá trị thông qua sự tập ...